SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA FITNES CENTRA BIT

 1. Ob predložitvi članske izkaznice v BIT centru je članu omogočeno neomejeno število obiskov v času obratovanja. Obratovalni čas je objavljen na spletni strani www.fitnescenterbit.com
 2. Člansko izkaznico in storitve, izhajajoče iz članstva, lahko uporablja le oseba, ki je navedena na pogodbi oziroma na pristopni izjavi in na katero se glasi članstvo. Članstvo ni prenosljivo.
 3. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in hišnim redom fitnes prostorov in ga kot takega sprejema. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda, na primer napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, kraji itd., lahko Fitnes center BIT prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi za čas celotnega trajanja članske pogodbe. Fitnes center BIT v takem primeru lahko takoj odpove pogodbo ali veljavno mesečno karto članu brez odpovednega roka. V kolikor član plača vadnino vnaprej do 12 mesecev, v primeru odpovedi pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov.
 4. Fitnes center BIT ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav. Član je dolžan s stvarmi in napravami ravnati previdno in skladno z navodili za vsako posamezno napravo, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili osebja Fitnes centra BIT. V primeru naklepno ali iz malomarnosti povzročene škode, nosi stroške popravila naprav ali stvari tisti, ki je škodo povzročil.
 5. Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo v plačilo vsak mesec, glede na izbran datum. Obveznosti član lahko plača v gotovini, s kreditno ali drugo veljavno plačilno bančno kartico, ali s trajnikom preko direktne obremenitve. Mesečno vadnino je treba plačevati do konca trajanja pogodbe oziroma do konca trajanja obdobja vadnine (12 mesecev), tudi če član ne koristi uslug centra Fitnes centra BIT. Član lahko plača vadnino do 12 mesecev vnaprej v enkratnem znesku.
 6. Član je upravičen do uporabe vseh storitev centra Fitnes centra BIT samo v primeru, da ima poravnano vadnino ali druge obveznosti po članski pogodbi in da nima zapadlih ter neplačanih obveznosti.
 7. Pri zamudi plačila obveznosti po članski pogodbi bo Fitnes center BIT članu poslal opomin. V primeru zamude plačila obveznosti po članski pogodbi je član dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska dalje do plačila.

Član je dolžan povrniti vse bančne stroške, ki bi dejansko nastali v primeru, ko direktna obremenitev transakcijskega računa člana zaradi pomanjkanja sredstev na njem ne bo mogoča.

 1. Zneski vadnine vključujejo davek na dodano vrednost, ki za vadnino vodeno vadbo in uporabo fitnesa trenutno znaša 9,5%. V primeru spremembe davka na dodano vrednost si Fitnes center BIT pridržuje pravico, da enostransko spremeni mesečne zneske vadnin v skladu s spremembo stopnje davka na dodano vrednost.
 2. Spremembe naslova člana in podatkov o banki člana je treba nemudoma sporočiti Fitnes centru BIT v pisni obliki. Spremembe podatkov o banki je mogoče upoštevati le, če so posredovani vsaj pet dni pred naslednjo direktno obremenitvijo.
 3. Če stranka s plačilom dogovorjenih vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi zamudi za najmanj 6 tednov in če je bil stranki brez uspeha poslan opomin s postavljenim dodatnim rokom 8 dni za plačilo, se šteje, da je član v zamudi s plačilom in takoj zapadejo vsi zneski do naslednjega možnega datuma odpovedi pogodbe o članstvu.
 4. Zaradi manjših omejitev uporabe storitev Fitnes centra BIT ne upravičujejo predčasne odpovedi pogodbe. V tem primeru član nima pravice zahtevati odškodnino od Fitnes centra BIT. Fitnes center BIT tudi ne odgovarja za nezmožnost uporabe BIT centra v primeru objektivnih okoliščin, na katere Fitnes center BIT nima vpliva (izpad elektrike, vremenske težave, pandemija, ipd.).
 5. Fitnes center BIT si pridružuje pravico, da zaradi pomembnih razlogov na strani stranke kadar koli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Takšni vzroki so predvsem:
  a)hujše kršitve članske pogodbe, splošnih pogojev ali hišnega reda,
  b)namerna zloraba članske izkaznice s strani člana,
  c)storitev kaznivega dejanja ali prekrška proti Fitnes centru BIT, drugemu članu ali zaposlenemu v Fitnes centru BIT.
  V kolikor bodo podani ti razlogi, član izrecno soglaša, da bo poravnal Fitnes centru BIT odškodnino v višini vadnine do izteka članstva. V kolikor član plača vadnino vnaprej za 12 mesecev, v primeru odpovedi pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov.
 6. Za izgubljene in odtujene predmete Fitnes center BIT ne prevzema odgovornosti.
 7. Kabine solarija sme uporabljati največ 1 (ena) oseba naenkrat.
 8. V primeru prepovedi delovanja na osnovi odločbe državnih organov se veljavnost podpisane pogodbe v času zaprtja zamrzne in se avtomatično podaljša za dolžino časa zaprtja po plačanem zadnjem obroku pogodbenega paketa ali po dogovoru med obema pogodbenima strankama. Vse vstopnice, ki so bile plačane v enkratnem znesku se v času zaprtja na osnovi odločbe državnih organov za čas zaprtja zamrznejo in se avtomatično aktivirajo s prvim dnevom odprtja ali se aktivirajo v skladu z dogovorom med obema pogodbenima strankama. Stranka zaradi zaprtja, ki je posledica odredbe državnih organov ni upravičena do vračila denarja, razen v primeru da ni možnega dogovora med strankama glede izkoriščenja neizkoriščenih plačanih dnevov zaprtja fitnes centra.
 9. Fitnes center BIT si pridržuje pravico do enostranske spremembe ali dopolnitve določil Splošnih pogojev poslovanja. Sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja je veljavna z dnem objave novega popolnega izvoda Splošnih pogojev v prostorih Fitnes centra BIT. V primeru bistvene spremembe pogojev, kot so na primer cena storitve ipd., ter v primeru nestrinjanja člana z bistvenimi spremembami pogojev, ima član možnost prekiniti vezavo.
 10. Fitnes center BIT in član se dogovorita, da bosta poskušala vse spore iz tega razmerja reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa dogovorita pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.
 11. Cenjene stranke obveščamo, da smo zaradi vsesplošnih podražitev bili primorani dvigniti cene naših pogodbenih paketov s 1.4.2023 od 1€ – 3€ na mesec. Hvala za razumevanje.